Voorwaarden I Conditions

ARTIKEL 1. INLEIDING

Het accepteren van de voorwaarden tijdens een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door RAVEHOUSE BV worden afgeweken.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMSTEN 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door RAVEHOUSE BV. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RAVEHOUSE BV dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. PERSOONSGEGEVENS

De leverancier zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. De gegevens zullen nooit gedeeld worden met derden. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in EURO’S inclusief BTW voor de webshop en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle genoemde prijzen in de webshop van RAVEHOUSE BV zijn vrijblijvend en RAVEHOUSE BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Eventuele kortingen of aanbiedingen zijn niet geldig met terug werkende kracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

De bestelling komt pas tot stand na betaling van de order. De consument kan de betalingsmogelijkheden van de webshop de betaling voldoen. Indien dit niet gebeurt, vervalt de bestelling.

ARTIKEL 6. LEVERING

De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De productrisico’s zullen vanaf het ogenblik van levering uw verantwoordelijkheid zijn. Het eigendom van de producten gaat op u over zodra de bestelling afgeleverd is bij de consument.

ARTIKEL 8. RETOURNEREN

De consument heeft het recht om bij de levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de consument dit in ieder geval binnen 5 dagen na de levering schriftelijk te melden aan RAVEHOUSE BV of via e-mail op customerservice@savetherave.coWanneer is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft RAVEHOUSE BV de keuze of de desbetreffende producten tegen retournering vervangen worden door nieuwe producten of dat er geld terug wordt gestort. Wanneer de consument om welke reden dan ook het bestelde product wilt retourneren dient er, binnen 5 werkdagen, schriftelijk contact op te worden genomen met RAVEHOUSE BV of via e-mail op customerservice@savetherave.co. Dit is met uitzondering van de ‘customized shirts’. Deze mogen niet geretourneerd worden, tenzij anders is overeengekomen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gebruikt of beschadigd is. Tevens geldt dat de verzendkosten van retourzendingen voor de consument zelf zijn.

 

------------------------------------------------------

 

ARTICLE 1. INTRODUCTION

Accepting the conditions during an order means that You accept the applicability of these Conditions. It is only possible to deviate from the provisions of these Conditions after written notification or approval by RAVEHOUSE BV.

ARTICLE 2. AGREEMENTS

An agreement is only concluded after acceptance of your order by RAVEHOUSE BV. If an order is not accepted, RAVEHOUSE BV will notify this within ten (10) days after receipt of the order.

ARTICLE 3. PERSONAL DATA

The supplier will record the information you provide in a file. The data will never be shared with third parties. The data is used for the execution of your order.

ARTICLE 4. PRICES

The stated prices for the products and services offered are in EUROs including VAT for the web shop and excluding shipping costs, unless stated otherwise or agreed in writing. All prices mentioned in the web shop of RAVEHOUSE BV are without obligation and RAVEHOUSE BV expressly reserves the right to change prices. Any discounts or offers are not valid retroactively, unless stated otherwise or agreed in writing.

ARTICLE 5. PAYMENTS

The order is only concluded after payment of the order. The consumer can pay the payment options of the webshop. If this is not done, the order will be canceled.

ARTICLE 6. DELIVERY

The stated delivery times are only indicative. Exceeding any delivery period does not entitle you to compensation or the right to cancel your order or to dissolve the agreement, unless the delivery period has been exceeded to such an extent that you cannot reasonably be expected to maintain the agreement. In that case you are entitled to cancel the order or to dissolve the agreement to the extent necessary. The delivery of the products takes place at the place and time when the products are ready for shipment to you.

ARTICLE 7. RESERVATION OF OWNERSHIP

The product risks will be your responsibility from the moment of delivery. Ownership of the products will pass to you as soon as the order has been delivered to the consumer.

 

ARTICLE 8. RETURNS

The consumer has the right to examine whether the products comply with the agreement upon delivery. If this is not the case, the consumer must in any case report this in writing to RAVEHOUSE BV within 5 days after delivery or by e-mail at customerservice@savetherave.co. When it has been demonstrated that the products do not comply with the agreement, RAVEHOUSE BV has the choice whether the products in question are replaced by new products against return or whether money is refunded. If, for whatever reason, the consumer wishes to return the ordered product, RAVEHOUSE BV must be contacted in writing within 5 working days or by e-mail at customerservice@savetherave.co. This is with the exception of the "customized shirts". These may not be returned, unless otherwise agreed. Returns are only accepted if the packaging of the product is undamaged and the product has not been used or damaged. It also applies that the shipping costs of return shipments are for the consumer himself.